Obchodní podmínky

I.Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej stavebního materiálu (dále jen „Zboží“) specifikovaného/specifikovaných v kupní smlouvě, uzavírané mezi společností Zlaté české ručičky spol. s r.o., IČ: 28622324, se sídlem Krmelínská 780/2, 720 00 Ostrava-Hrabová,zapsanou v obchodním rejstříku. jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou jako kupující na straně druhé (dále jen „Kupující“). Kupujícím může být Společnost nebo spotřebitel.

1.2 Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).

1.3 Pokud nejsou některé otázky upraveny v kupní smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím odchylně od ustanovení těchto VOP, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran z kupní smlouvy těmito VOP. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neuvedená v těchto VOP nebo v jednotlivé kupní smlouvě se řídí platným právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

II.

Sdělení Spotřebiteli před uzavřením smlouvy vč. poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

2.1 Prodávající tímto sděluje Spotřebiteli, že:

a)

Podnikatelem se rozumí osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP nebo kupní smlouvou se řídí i příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby příslušeného poskytovatele telekomunikačních služeb a Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky; to se však netýká poplatků za sjednaný způsob přepravy, prodávající požaduje úplnou úhradu kupní ceny Zboží před jeho předáním Kupujícímu, prodávající neuzavírá kupní smlouvy na Zboží na opakované plnění, ani na dobu neurčitou, ceny Zboží jsou na internetové adrese ecorson.cz uváděny včetně veškerých

poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání Zboží se však liší podle zvoleného způsobu dopravy, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, jak je podrobně uvedeno na ecorson.cz. Jelikož s ohledem na charakter Zboží nelze náklady na dodání Zboží stanovit jednotně předem, sděluje tímto Prodávající Spotřebiteli, že náklady na dodání Zboží mohou být účtovány dodatečně dle zvoleného způsobu dopravy, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, je oprávněn řešit jakýkoliv spor s Prodávajícím.

Prodávajícím mimosoudním řešením spotřebitelského sporu, když se svým návrhem obrátí na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (bližší informace o řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu jsou dostupné na internetových stránkáchhttp://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz); pro oblast finančních služeb je věcně příslušným subjektem finanční arbitr (www.finarbitr.cz).

Prodávající tímto poskytuje Spotřebiteli následující vzorové poučení o možnosti odstoupit od kupní smlouvy: Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží

b) Spotřebitel musí pro účely uplatnění svého práva na odstoupení od kupní smlouvy o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat Prodávajícího na adresu sídla uvedenou v těchto VOP formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb),

c) Spotřebitel uvede v odstoupení od kupní smlouvy obchodní firmu a adresu Prodávajícího, tj. Zlaté české ručičky spol. s r.o., Krmelínská 780/2, 720 00 Ostrava-Hrabová, prohlášení: „Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: (Spotřebitel označí Zboží)“, jméno a příjmení (či obchodní firmu) Spotřebitele, adresu Spotřebitele, datum a podpis Spotřebitele (je-li odstoupení zasíláno v listinné podobě).

d) Spotřebitel může použít i vzorový formulář dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem, není to však povinností Spotřebitele,

2.3 Prodávající tímto informuje Spotřebitele o těchto důsledcích odstoupení od kupní smlouvy:

a) odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající platbu po obdržení vráceného Zboží nebo poté, kdy Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve,

b) Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle Zboží zpět nebo jej předá osobně v sídle Prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle Zboží zpět Prodávajícímu před uplynutím 14 dnů.

2.4 Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny dále v těchto VOP.

2.5 Spotřebitel učiněním objednávky Zboží některým z dále specifikovaných způsobů potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obsahem těchto VOP, čímž rovněž stvrzuje, že mu byly před uzavřením kupní smlouvy sděleny Prodávajícím výše uvedené informace a poučení.

III.

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

3.1 Kupující může objednávat Zboží u Prodávajícího těmito způsoby:

a) prostřednictvím elektronického obchodu (tzv. e-shopu) na internetové adrese ecorson.cz , a to po naplnění nákupního košíku odesláním závazné objednávky Zboží Prodávajícímu,

b) prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adrese obchod@ecorson.cz

c) prostřednictvím elektronického komunikačního formuláře, kterým byla Prodávajícím zaslána Kupujícímu nabídka Zboží,

d) telefonicky,

e) písemnou objednávkou doručenou poskytovatelem poštovních služeb na adresu Prodávajícího,

f) osobně v provozovně Prodávajícího.

3.2

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese Spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, ponese Spotřebitel náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 3.000,– Kč, Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně funkčnosti. Kupní smlouva na Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím v případě objednání Zboží dle odst. 3.1 písm. a) těchto VOP prostřednictvím elektronického obchodu (tzv. e-shopu) je uzavřena tak, že Kupující přijme návrh Prodávajícího k uzavření smlouvy na internetových stránkách ecorson.cz tím, že jím vybrané (požadované) Zboží vloží do nákupního košíku a následně, po zvolení způsoby dopravy a platby, odešle objednávku Zboží Prodávajícímu. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu emailem na Kupujícím zadaný email. Kupujícímu může při uzavírání kupní smlouvy asistovat zaměstnanec Prodávajícího, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu nebo prostřednictvím elektronické komunikace na dálku (např. prostřednictví tzv. chatu). V případě objednávek učiněných jinak než prostřednictvím elektronického obchodu (viz způsoby objednání Zboží dle odst. 3.1 pod písm. b) až f) je kupní smlouva uzavřena okamžikem potvrzení (akceptace) této objednávky ze strany Prodávajícího. Není-li objednávka Zboží Prodávajícím potvrzena, pak je kupní smlouva uzavřena vždy okamžikem dodání Zboží Kupujícímu dle jeho objednávky.

3.3 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Kupující se při výběru Zboží nemůže odchýlit od nabídky Prodávajícího. Pokud Kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které Prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, kupní smlouva nevznikne.

3.5 Kupující je povinen v každé objednávce, ať ji činí jakýmkoli ze způsobů dle odst. 3.1 tohoto článku VOP, uvést minimálně následující údaje: jméno a příjmení nebo obchodní firmu, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupné telefonní spojení, u podnikatelů rovněž IČ a DIČ, a datum pro dodání Zboží.

3.6 Vlastnické právo přechází na Kupujícího až zaplacením celé kupní ceny Zboží a současně jeho předáním Kupujícímu.

3.8 Kupní smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím lze uzavřít výlučně v českém jazyce.

3.9 Než Kupující závazně potvrdí objednávku a odešle ji Prodávajícímu, má Kupující právo měnit jak jím požadované. Zboží, tak i způsob dopravy a způsob úhrady kupní ceny Zboží. Kupující má tedy ještě před odesláním objednávky možnost zkontrolovat a změnit veškeré údaje, které do objednávky vložil. Již vzniklou kupní smlouvu na Zboží lze však měnit jen na základě dohody smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

3.10 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou tyto: výběr Zboží, vložení Zboží do nákupního košíku; vytvoření objednávky: volba způsobu dopravy a vložení údajů o Kupujícím; potvrzení seznámení se VOP a souhlasu s jejich zněním; odeslání objednávky Prodávajícímu.

IV.

Termín dodání Zboží a doprava a dodání Zboží

4.1 Dodací lhůta je 5 pracovních dnů, není-li v jednotlivé kupní smlouvě uvedeno jinak.

4.2 V případě, že některé Zboží nebude mít Prodávající skladem, bude Kupující o této skutečnosti neprodleně informován a bude s ním odsouhlasen nový termín dodání Zboží. Obvykle je Zboží skladem, expedice je obvykle v den objednávky po jejím potvrzení ze strany Prodávajícího.

4.3 Cena za přepravu Zboží se řídí platným ceníkem dopravce podle zvoleného způsobu přepravy. Ceny za přepravu a způsoby přepravy Zboží jsou uvedeny na internetových stránkách ecorson.cz.

4.4 Pokud Kupující požaduje fakturaci Zboží na Slovensko bez DPH, je povinen zaslat Prodávajícímu kopii osvědčení o registraci k DPH na emailovou adresuobchod@ecorson.cz ihned po objednání Zboží. Na žádosti o zpětné dobropisy nebude brán zřetel a Zboží bude fakturováno s DPH.

4.5 Objednané zboží lze převzít osobně. Při osobním odběru je Kupující povinen prokázat svoji totožnost, a to platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, a v případě přebírá-li Zboží v zastoupení Kupujícího třetí osoba, je tato osoba povinna též prokázat své oprávnění jednat za Kupujícího v podobě plné moci.

4.6 Zboží lze Kupujícímu zaslat přepravní službou, a to na adresu trvalého bydliště, do zaměstnání nebo na jinou adresu pro doručování určenou Kupujícím v objednávce Zboží. Kupující je povinen při převzetí Zboží od dopravce toto Zboží zkontrolovat. Pokud je Zboží viditelně poškozeno a/nebo je zásilka neúplná, je Kupující povinen sepsat s dopravcem „Protokol o poškození zásilky“, a odmítnout převzetí zásilky. Na pozdější reklamace z důvodu viditelného poškození Zboží a/nebo neúplnosti zásilky nebude brán ze strany Prodávajícího zřetel.

4.7

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, a umožní mu nabýt ke Zboží vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Prodávající není povinen předat Zboží Kupujícímu bez úplného zaplacení kupní ceny Zboží. Při uzavření kupní smlouvy na Zboží za využití elektronických prostředků jsou jednotlivé kupní smlouvy (resp. jednotlivé objednávky) uloženy v elektronické podobě u Prodávajícího, a to včetně VOP. Objednávku a VOP v elektronické podobě zašle Prodávající Kupujícímu jako přílohu e-mailu, jímž potvrdí obdržení objednávky. Na vyžádání zašle Prodávající Spotřebiteli objednávku v elektronické podobě i později. Má-li Prodávající Zboží odeslat, odevzdá Zboží Kupujícímu – Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li Kupující Spotřebitel, odevzdá Prodávající Zboží Kupujícímu, jakmile mu Zboží předá dopravce.

V.

Cena Zboží a platební podmínky

Kupujícímu bude Zboží prodáno za kupní cenu platnou v době odeslání (učinění) objednávky Zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit na internetových stránkách https://ecorson.cz (příp. v elektronické nabídce Zboží zaslané Prodávajícím Kupujícímu) s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce (příp. v elektronické nabídce Zboží zaslané Prodávajícím Kupujícímu), a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky Zboží.

5.2 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti při osobním odběru Zboží v provozovně Prodávajícího, b) na dobírku při doručení Zboží (hotovost přebírá od Kupujícího dopravce).

VI.

Nároky z vadného plnění a přechod nebezpečí škody na Zboží

6.2 Jelikož je předmětem kupní smlouvy použité Zboží neodpovídá Prodávající Kupujícímu za vady:

a) vzniklé po přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího,

b) pro které bylo Zboží prodáváno za nižší cenu,

c) odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím,

d) o kterých Kupující v době uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět,

e) na které byl Prodávajícím upozorněn,

f) které způsobil sám Kupující.

6.4 Práva z vadného plnění jsou nepřevoditelná na třetí osoby a Kupující je oprávněn je uplatňovat pouze u Prodávajícího.

6.9
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Kupující bere na vědomí, že předmětem kupních smluv je stavební materiál. Kupující je povinen Zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující Zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím Zboží vzniká druhé straně právo Zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání Zboží podmíněno. Je-li Kupující Spotřebitel a je-li Prodávající odpovědný za vadu Zboží, náleží Spotřebiteli, jakožto kupujícímu práva z vadného plnění dle ustanovení § 2169 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Je-li Kupující Podnikatelem a je-li Prodávající odpovědný za vadu Zboží, náleží Podnikateli, jakožto kupujícímu práva z vadného plnění dle ustanovení § 2106 a 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Kupující je povinen oznámit vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu nemusí být práva z vadného plnění přiznána. Jelikož předmětem kupních smluv

je použité Zboží,

Kupující a Prodávající se dohodli, že zkracují dobu na uplatnění vad na Zboží na 12 měsíců od převzetí Zboží. V této lhůtě je Spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a požadovat dle ustanovení § 2169 občanského zákoníku nemá-li Zboží vlastnosti dle ustanovení § 2161 občanského zákoníku:

6.10

a) dodání Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, a je-li to možné s ohledem na skutečnost, že se jedná o prodej Zboží již použitého; týká-li se vada jen součásti Zboží, pak může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti;

b) bezplatné odstranění vady opravou,

c) přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

Má-li Zboží vadu, za níž je Prodávající odpovědný, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

7.1 Tento článek se vztahuje pouze na kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, a to v případě, že kupní smlouva byla uzavřena mimo provozovnu Prodávajícího nebo distančním způsobem, tj. některým ze způsobů dle odst. 3.1 písm. a) až e) článku III. těchto VOP. Současně se v případě odstoupení Spotřebitele od kupní smlouvy uplatí poučení dle článku II. této smlouvy.

7.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodávajícího na adrese Krmelínská 780/2, 720 00 Ostrava-Hrabová, a to formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Spotřebitel uvede v odstoupení od kupní smlouvy obchodní firmu a adresu Prodávajícího dle předchozí věty, dále prohlášení: „Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: (Spotřebitel označí Zboží)“, jméno a příjmení (či obchodní firmu) Spotřebitele, adresu Spotřebitele, datum a podpis Spotřebitele (je-li odstoupení zasíláno v listinné podobě). Spotřebitel může použít i vzorový formulář dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem, není to však povinností Spotřebitele.

7.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty 14 dnů.

7.5 Odstoupí-li Kupující oprávněně od kupní smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu přijaté peněžité plnění až po obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Kupující prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.6 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od kupní smlouvy, zaslat Prodávajícímu zpět Zboží, které obdržel, a to na adresu Prodávajícího, tj. Zlaté české ručičky spol. s r.o., Krmelínská 780/2, 720 00 Ostrava-Hrabová. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle Zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

7.7 Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží. Je-li kupní smlouva uzavřena distančním způsobem (prostřednictvím prostředku komunikace na dálku), nese Kupující náklady na vrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.8 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

8.1 Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí Zboží, a jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

VIII. Reklamace zboží

Při reklamaci zakoupeného Zboží je Kupující povinen postupovat dle Reklamačního řádu Prodávajícího, dostupného na internetových stránkách

IX.

Ochrana osobních údajů

9.1 Kupující učiněním závazné objednávky Prodávajícímu, případně zaškrtnutím příslušného pole v internetovém formuláři objednávky Zboží, uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění předpisů pozdějších (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů Prodávajícím, který je správcem těchto osobních údajů, a s jejich následným zpracováním, a dále souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely Prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách Prodávajícího, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluje Kupující dobrovolně a na dobu neurčitou. Kupující může svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to písemným podáním na adrese Prodávajícího uvedené v odst. 1.1 těchto VOP. Kupující má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci, i o právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Prodávající má právo na změnu cen a změnu v nabídce Zboží bez jakéhokoliv předchozího písemného nebo jiného upozornění Kupujícímu. V případě změny ceny Zboží nebo ceny za přepravu Zboží po případném uhrazení zálohy Kupujícím, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak, bude Kupujícímu záloha vrácena v plné výši.

10.2Kupující učiněním objednávky Zboží jakýmkoli způsobem dle odst. 3.1 článku III. těchto VOP Prodávajícímu potvrzuje, že byl před učiněním objednávky seznámen se sděleními uvedenými v čl. II těchto VOP, že se seznámil s těmito VOP a s Reklamačním řádem Prodávajícího, a s podmínkami, možnostmi a cenami přepravy, že s nimi bezvýhradně souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku, kdy učinil objednávku Zboží.

10.4

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 21.5.2020.

MIROSLAV ŠLIWA, jednatel

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky, příp. Českou obchodní inspekcí za podmínek dle odst. 2.1 písm. e) čl. II. těchto VOP.

Zlaté české ručičky spol. s r.o.